چشم انداز ساین‌تیا

مطلوب‌ترین پایگاه مجازی تبادل دانش در کشور تا سال ۱۴۰۰

 

ماموریت ساین‌تیا

فراهم سازی بستری برای تبادل دانش میان اقشار مختلف جامعه 

 

ارزش‌های ساین‌تیا

رعایت حقوق مشتری

نوآوری

تعهد به بهبود مستمر

اعتماد به زنجیره شرکا

سودآوری پایدار

اعتقاد به سیستم