اگر در جستجوی بسته دانشی خاصی هستید که در پایگاه ما یافت نمیشود، پیشنهاد تولید آن را به ما بدهید، در اسرع وقت بررسی شده و در صورت امکان اقدام خواهد شد. لطفا مشخصات بسته دانشی مورد نظر خود را در فرم زیر اعلام بفرمایید.

پیشنهاد تولید بسته دانشی جدید

 

ما باید مطمئن شویم که این فرم توسط یک ربات تکمیل نمی شود.