فهرست اعضای هیئت علمی ساین‌تیا به زودی منتشر خواهد شد.