دلیل گستردگی حوزه‌های دانشی ساین‌تیا، ما همواره به تعداد قابل توجهی خبره با تخصص‌های مختلف نیاز داریم. داوران بسته‌های دانشی از نظر ساین‌تیا باید دارای حداقلی از شرایط باشند که عبارتند از:

  • حداقل مدرک کارشناسی
  • حوصله، وقت و دقت کافی در بررسی بسته‌های دانشی
  • داوری حداقل ۱۰ بسته دانشی در ماه